Questions & Answers

 
 

1. Skal deltagerne være nyankomne flygtninge?

MindSpring er målrettet flygtninge - både nyankomne og dem, der har været i Danmark længere tid.

Dog har indvandrere og flygtninge en del til fælles, når de skal forsøge at skabe en ny tilværelse i Danmark og MindSpring kan derfor også afholdes for og med indvandrere. Der har været gennemført flere vellykkede MindSpring-forløb for personer med indvandrerbaggrund og som har boet i Danmark i mange år.

Alle gruppeforløb tilpasses den enkelte målgruppe og tager udgangspunkt i deltagernes virkelighed og bliver derfor altid relevant for disse.

2. Skal man være ung for at være MindSpring-træner for ungegrupperne?

MindSpring er bygget op omkring konceptet peer-to-peer, som betyder at ligesindede deler erfaringer, hvilket i denne sammenhæng bl.a. referer til at MindSpring-træneren – ligesom deltagerne - har flygtningebaggrund og har erfaring med at være ung og de udfordringer og tanker, som hænger sammen med dette. Der er derfor vigtigt, at MindSpring-træneren for ungegrupper har erfaring med at være ung flygtning i Danmark, men behøver altså ikke selv være ung under forløbet.

Læs mere om at være MindSpring-træner her.

3. Skal deltagerne i gruppen være samme køn?

Der er ikke nogle regler om, hvordan de enkelte grupper skal rekrutteres eller organiseres.
Der har både været afholdt forløb, hvor deltagerne var blandet på tværs af køn og grupper, som har været opdelt efter køn - og begge opdelinger har fungeret godt.

4. Hvad koster det?

Deltagerbetalingen afhænger af, hvilken form for finansiering MindSpring Kompetencecenter modtager. Lige nu betales størstedelen af udgifterne af Det Obelske Familiefond, som funder MindSpring Kompetencecenter til og med 2024.

Kontakt os for at høre nærmere om pris. 

5. Hvor lang tid er et MindSpring-forløb?

Et MindSpring-forløb for forældre forløber over ni møder og et unge-forløb foregår over ni møder, mens et børneforløb varer ti møder. Ofte vælges det at lægge møderne en gang om ugen, men det er op til de enkelte trænere at tilrettelægge forløbet så det passer både MindSpring-træner, medtræner og deltagerne.

6. Hvad er en MindSpring-træner?

En MindSpring-træner er en frivillig med flygtningebaggrund, som har boet i Danmark i nogle år, taler dansk og har gjort sig erfaringer med livet i eksil. MindSpring-træneren står for at lede MindSpring-grupperne gennem de forskellige temaer i manualen, og har sproget og kulturen til fælles med deltagerne. MindSpring-træneren skal bruge sine erfaringer med livet i Danmark som inspiration eller eksemplificering af temaerne for deltagerne.

Eftersom MindSpring-metoden er bygget op omkring peer-to-peer-tilgangen, hvor ligesindede deler erfaringer, er det vigtigt at MindSpring-træneren er forælder, hvis han/hun skal lede en forældregruppe. Ligeledes skal en MindSpring-træner for ungegrupper have erfaring med at være ung flygtning i Danmark.

Læs mere om at være MindSpring-træner her.

Ku du tænke dig at blive MindSpring-træner? Kontakt MindSpring Kompetencecenter her

7. Kan MindSpring-træneren også fungere som tolk?

Nej. MindSpring-træneren skal alene lede MindSpring-møderne, og derfor skal der tilknyttes en tolk, som kan tolke simultant for medtræneren, hvis denne ikke forstår det der bruges i gruppen.

8. Hvor mange deltagere kan der være på et hold?

Det er vores erfaring at grupper med 8-10 deltagere fungerer bedst.

I grupper med få deltagere bliver samspillet og dynamikken i gruppen sparsom – og gruppen bliver særlig sårbar i forbindelse med evt. afbud. Samtidig kan det i grupper med flere deltagere være svært at etablere den fortrolighed og tryghed, som kendetegner MindSpring-grupperne og er nødvendig for at refleksionen kan opstå.

9. Hvad er en medtræner?

En medtræner er en medarbejder, som er ansat i det regi, hvor MindSpring-forløbet foregår, fx i en boligsocial helhedsplan, en institution, en kommune eller lignende.

Medtræneren er, sammen med MindSpring-træneren, med til alle møderne i forbindelse med et MindSpring-forløb. Da forløbet foregår på deltagernes modersmål, vil medtræneren ofte skulle følge med i møderne og hvad der bliver diskuteret, gennem en tolk, der oversætter simultant.

Medtræneren skal bidrage med viden såvel teoretisk og praktisk vedrørende lokale forhold og samtidig være med til at give et indblik i Danmark og dansk kultur.

Udover at fungere som faglig støtte og sparring for MindSpring-træneren i gruppeforløbet, står medtræneren – eller en anden udpeget tovholder – for at organisere gruppen, rekruttere deltagere, sørge for lokale og forplejning samt tolk.

Læs mere om at være medtræner her.

Ku du tænke dig at blive medtræner? Kontakt MindSpring Kompetencecenter her.

10. Hvor lang tid tager det at blive uddannet MindSpring-træner og medtræner?

Et MindSpring-trænerkursus forløber typisk over fire kursusdage.

Kurset finder typisk sted i Nyborg. Den kommende MindSpring-træner deltager på alle kursusdagene, hvorimod den kommende medtræner kun skal deltage på kursets første og sidste dag. 

Kontakt MindSpring Kompetencecenter, hvis du vil høre mere om kurser.

11. Kan en MindSpring-træner være træner for flere forløb?

Ja, det er tanken bag MindSpring. Når først en træner og medtræner er blevet uddannet, kan de afholde så mange MindSpring-forløb, som de vurderer der er behov for samt har tid og ressourcer til.

12. Skal man være forælder for at være MindSpring-træner for forældregrupperne?

Ja, det skal man. MindSpring er bl.a. bygget op omkring konceptet peer-to-peer, som betyder at ligesindede deler erfaringer, hvilket i denne sammenhæng referer til det at have flygtningebaggrund og at være forælder. Derfor er derfor vigtigt, at MindSpring-træneren er forælder, hvis man skal lede en forældregruppe.

Læs mere om at være MindSpring-træner her.

13. Hvor gammel skal man være for at være MindSpring-træner?

Der findes ikke nogen aldersgrænse for at kunne blive MindSpring-træner. Det vigtigste er, at personen har en god del erfaring som enten ung flygtning i Danmark eller som forældre og kan dele ud af denne erfaring, samt har lyst og energi til at agere som MindSpring-træner for en gruppe.

Læs mere om at være MindSpring-træner her.

14. Hvilke temaer behandles i et MindSpring-forløb?

I et forældre-forløb behandles temaer som kulturelle normer og værdier – herunder kulturelle normer og social kontrol, forældreskab og opdragelse, identitet og identitetsforandring samt stress og traume og håndtering heraf.

I et unge-forløb behandles temaer som kulturelle normer og værdier, identitet, stress og stresshåndtering, traumer og traumehåndtering, social kontrol, køn og seksualitet samt ensomhed, netværk og fællesskaber.

Det er op til den enkelte MindSpring-træner og medtrænere at vælge, hvad der præcis skal lægges vægt på indenfor det enkelte tema og hvilke øvelser, der skal bruges.

Læs mere om de forskellige temaer i manualerne her.